Tilbud, salg og leveringsbetingelser gjeldende for Utebygg a/s og Carporter.no

Tilbud, salg og leveringsbetingelser.

 1. Skriftlig tilbud er generelt gyldig i 30 dager fra tilbudsdato, med mindre annet er spesifisert i tilbudet.
 2. For ordren gjelder den avsendte ordrebekreftelse. Etterfølgende endringer i ordren skal avtales skriftlig.
 3. Utarbeidelse av tegningsmateriale utover standardløsninger, kan i helt særlige tilfelle betales av kjøper.
 4. Det er kjøpers ansvar å skaffe den nødvendige byggetillatelse, og færdigmelde byggeri, Utebygg kan bistå med dette hvis det avtales i ordrebekreftelse, for et ekstra honorar.
 5. Det betinges at byggeplassen har den nødvendige bæreevne, eventuell ekstra fundament betales av kjøper. Plassen skal være ryddet og klargjort til levering på avtalte leveringstidspunkt. Det forudsettes at borring og graving av huller til søyler kan foretas uten vesentlige hindringer. Ekstra arbejde i forbindelse med store sten, trerøtter ol. betales av kjøper i henhold til aktuelt ekstra tidsforbruk.
 6. Dersom det ikke foreligger, senest ved levering av produktet, tegning over kabler, vann og kloakkrør ol. er Utebygg uten ansvar for eventuelle skader herpå, i forbindelse med graving, montasje og støpning. Kjøper eller kjøpers representant skal være tilstede for nøyaktig plassering, og gjennomgang og godkjendelse av det utførte arbeide.
 7. Eventuelle forsinkelser fra Utebygg sin side, gir ikke kjøper rett til dagbøter eller erstatning. Ved forsinkelser fra kjøpers side er denne forpliktet til å gi besked raskest mulig, dog senest med 5 dagers varsel. Ved forgjeves kjøring kan det beregnes en betaling for det aktuelle tidsforbruk.
 8. Belegning som fjernes i forbindelse med graving og støpning, gjennetableres ikke av Utebygg, overskudd av oppgravet masse fjernes ikke av Utebygg, med mindre det det er avtalt i ordrebekreftelsen.
 9. Tilslutning av nedløpsrør utføres af kjøper.
 10. Tilslutning av lys utføres av autorisert El. Installatør, er kjøpers ansvar.
 11. Ved avtalt total enterprise for montering, kan punkt 8-9 og 10, avtales skriftlig i ordrebekreftelsen, hvis Utebygg skal bistå og utføre dette med faglig utdannet personale.
 12. Ved selv montasje ytes normal garanti og reklamasjonsrett, dog ikke ved feilmontering og selvforskylte skader.
 13. Det er nødvendig med adgang til vann og strøm til våre montører.
 14. Betalingsbetingelser fremgår i ordrebekreftelsen.
 15. Spesial produserte varer, som av en eller annen grunn ikke kan eller må monteres hos kunden, skal avregnes med den pris som er ifølge den avtalte ordrebekreftelse.
 16. Ved montering, kan det bli nødvendig å foreta små tilpasninger på produktet, på grund av mindre avvikelser i det angitte mål.
 17. For å opprettholde garantien, er det kjøpers plikt å foreta rengjøring av tak, takrenner og nedløpsrør, 2 ganger i året.
 18. Ved overskridelse av de avtalte betalingsbetingelser, debiteres med 1,5% rente pr. påbegynt måned, pluss gebyr.
 19. Salgspant: Selger har salgspant i de leverte varer inntil kjøpesummen, inkl. Renter og omkostninger, er fullt betalt, i.h.t pantelovens §§ 3-14 og 3-22..